Wie is ons

INPAS GEMEENTE HET IN 2016 BEGIN

In Johannes 15:5 verduidelik Jesus dat Hy die Wingerdstok is en ons die lote. Van 2016 af is dit ons missie om INPAS te leef met Jesus, en om Hom te Bewonder, mekaar te Bou, en die wêreld te Bereik. Jy is welkom om saam met ons Inpas te wees met Jesus.

Ons span

Personeel

Wat Glo Ons?

Algemene Christelike geloofsbelydenis

Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan ʼn heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en ʼn ewige lewe.

1. LOFPRYSING & AANBIDDING

 • Ons fokus is om Jesus te aanbid en Hom eerste te stel. Filippense 3:10
 • Ons liedjies word doelgerig gekies om die evangelie van Jesus te verkondig. 1 Korintiers 2:2
 • Ons aanbidding is diensbaar om mense vir Christus te wen. 1 Korintiërs 9:19
 • Ons wil groei in ons verstaan van aanbidding. Johannes 4:23

2. PREDIKING

 • Ons preke dien as opbouïng en toerusting om die gemeente toe te rus vir dienswerk. Efesiërs 4:11-12
 • Die hele Woord van God dien as voorbereiding en toerusting vir jou Goddelike roeping. 2 Timoteus 3:16-17
 • Ons begeer om soos skape die stem van God te hoor en te onderskei. Johannes 10:4-6
 • Die waarheid van God se Woord maak ons vry van die sonde. Johannes 8:32

3. DIE WERKING VAN DIE HEILIGE GEES

 • Ons is vir die uitlewing van gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12:1-11
 • Ons beklemtoon die “hoe?” of “manier” van uitlewing. 1 Korintiers 13:1-10
 • Orde en beplanning geniet prioriteit. 1 Korintiërs 14:40
 • Sekere gawes is vir sekere byeenkomste. 1 Korintiërs 14:13

4. WAT IS DIE VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES

Die Bybel gebruik baie woorde om vervulling te verduidelik:

Uitstorting Hand.2:18 / gedoop Hand. 1:5 / salwing van die Heilige Gees 1 Joh. 2:20 / In die Heilige Gees Jud. 1:20 / deur die Heilige Gees 2 Tim. 1:14 / vol van die Heilige Gees Luk.4:1.

Die vervulling met die Heilige Gees is ‘n ervaring na wedergeboorte waarby die gelowige hom/haarself oorgee aan die beheer en toerusting van die Heilige Gees. Die uitwerking van vervulling met die Heilige Gees is tweeledig: eerstens is dit ‘n aandoening met krag en sekerheid en tweedens ‘n toerusting, of toevertrouing van geestelike gawes.
Handelinge 1:8 AFR53 en Handelinge 2:38

6. GROEPE

 • Dissipelskap gebeur die beste in ‘n groep. Handelinge 2:42-47
 • ‘n Groep bou geestelike vrienskappe en maak jou deel van ‘n groter doel. 1 Petrus 2:4-5
 • Watter tipe groepe: Weeklikse kleingroepe, bedieningsgroepe en jeuggroepe.

7. KINDERS & JEUG

Ons verkies ‘n kurrikulum wat sistematies deur die Bybel werk:

 1. Konstruksie Kids is vir ouderdomme 3-12 tydens die oggenddiens.
 2. Oprig is vir ouderdomme 13-16 tydens die oggenddiens.
 3. Fondasie is vir Hoërskoolleerders op Sondae om 17:00.
 • Die aanbieding is gerig op grootgroep aanbidding en lering asook kleingroep besprekings.
 • ‘n Katkisasie jaar word vir graad 11 en 12 leerders aangebied. Die groot gebod van Markus 12:28-31 dien as grondslag vir die katkisante.